Betrokkenheid
van ouders
en leerlingen

BETROKKENHEID IS VERBINDING

Als school zien we betrokkenheid van ouders en verzorgers als cruciaal. School is een sociaal centrum waar ontmoeting centraal staat. Kinderen zijn een deel van de dag op school, maar nog veel meer thuis. Opvoeden zien wij dus als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Door betrokken te zijn bij de school en de ontwikkeling van het kind, creëer je verbinding. Deze verbinding tussen school, kind en ouder is essentieel en komt de ontwikkeling van ieder kind ten goede.

OUDERS ZIJN ACTIEF EN DOEN MEE

We hebben een zeer actieve inbreng van ouders. Van hulpouders in allerlei situaties tot de formele oudergeledingen: Medezeggenschapsraad (MR), Oudercomité (OC) en Ouderpanel (OP). Beide vormen van betrokkenheid zijn van ongekende meerwaarde voor een school om het verschil voor de leerling te kunnen maken, immers: samen maken we de wereld!

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt mee en heeft echt wat te vertellen op school. De MR bestaat uit drie personen vanuit de ouders en drie teamleden. Op verschillende gebieden wordt advies gevraagd en op sommige gebieden heeft de oudergeleding van de MR instemmingsrecht. De ouders in de MR zijn de stem van u als ouder. De MR komt zes keer per jaar bij elkaar en is indirect vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van LPS. Mocht u opmerkingen hebben die de MR bestemd zijn of input willen leveren voor één de MR vergaderingen, mail deze dan naar mr.gummarus@lpsnet.nl of kom langs tijdens een vergadering (data op te vragen via hetzelfde mailadres).

OUDERCOMITÉ

Ons Oudercomité is een enthousiaste club ouders, die in samenspraak met het team activiteiten organiseren op onze school. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerstmis, verkeersactiviteiten, carnaval, verjaardagendag, typecursus en avond4daagse. Ze helpen daar waar nodig, bijvoorbeeld ook bij de bibliotheek in school en door het inzetten van een allergiemoeder.

OUDERPANEL

Het ouderpanel is het klankbord van de ouders in overleg met de schoolleiding. In het panel zitten ouders vanuit de hele school, bewust wordt hierin een afspiegeling gezocht. Het gaat om acht ouders die samen met de directeur en een teamlid zo’n zes keer per jaar bijeenkomen. Vaste onderwerpen die besproken worden zijn: activiteiten, onderwijsontwikkeling en communicatie. In de schoolgids is te vinden welke ouders deelnemen.

LOKALE OUDERCOMMISSIE (LOC)

Peuteropvang Gummarus heeft een actieve lokale ouder commissie. De LOC denkt actief mee over:

  • het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • de openingstijden;
  • het beleid voor het aanbieden van voorschoolse educatie;
  • de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;
  • prijswijzigingen voor kinderopvang.

De LOC komt zes keer per jaar bij elkaar.

COMMUNICATIE MET OUDERS EN VERZORGERS

Wij maken gebruik van het platform Social Schools waarbij ouders en leerkrachten op een veilige en makkelijke manier kunnen communiceren en elkaar op de hoogte houden, het gaat daarbij vooral om het uitwisselen van praktische informatie. Wanneer er iets besproken moet worden, geven we de voorkeur aan een gesprek, ofwel telefonisch of ‘live’ op school. Elke maand ontvangen ouders de Ouderinfo.